Roban Ontwerp en Constructie

Bouwkundig constructeur Haarlem

Privacy statement

Persoonsgegevens Roban Ontwerp en Constructie

Roban Ontwerp en Constructie, gevestigd aan Israel Queridolaan 64 te Beverwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • · http://www.roban.org;
 • · PIM mULIERLAAN 87;
 • · 2024 BT, Haarlem;
 • · 0031625222736.

Rogier Baneman is de Functionaris Gegevensbescherming van Roban Ontwerp en Constructie. Hij is te bereiken via rogierbaneman@roban.org.


Verwerking persoonsgegevens

Roban Ontwerp en Constructie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • · voor- en achternaam;
 • · geslacht;
 • · adresgegevens;
 • · telefoonnummer;
 • · e-mailadres.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rogierbaneman@roban.org, dan verwijderen wij deze informatie.


Roban Ontwerp en Constructie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • · het afhandelen van uw betaling;
 • · u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • · u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.


Geautomatiseerde besluitvorming

Roban Ontwerp en Constructie neemt niet geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Roban Ontwerp en Constructie tussen zit. Roban Ontwerp en Constructie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • · technosoft;
 • · office;
 • · autocad.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Roban Ontwerp en Constructie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • personalia 2 jaar communicatie binnen projecten;
 • adres 2 jaar opstellen facturen,opstellen offertes;
 • e-mail 2 jaar communicatie binnen projecten;
 • telefoonnummer 2 jaar communicatie binnen projecten;
 • geslacht 2 jaar communicatie binnen projecten;


Delen van persoonsgegevens met derden

Roban Ontwerp en Constructie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Roban Ontwerp en Constructie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roban Ontwerp en Constructie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rogierbaneman@roban.org.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Roban Ontwerp en Constructie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Roban Ontwerp en Constructie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via rogierbaneman@roban.org.